សម្រាប់ជនបរទេសជំនាញជាក់លាក់
បរិស្ថានដែលបានណែនាំ

PC (Windows/Mac) កម្មវិធីរុករកដែលបានណែនាំ

・ចុងក្រោយ Microsoft Edge, Google Chrome

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលបានណែនាំសម្រាប់ស្មាតហ្វូន

・Android 5 រឺច្រើនជាងនេះ

・iOS 12 រឺច្រើនជាងនេះ

កម្មវិធីរុករកដែលបានណែនាំសម្រាប់ស្មាតហ្វូន

・Android: Google Chrome (ការបោះពុម្ពចុងក្រោយ)

・iOS: Safari (ការបោះពុម្ពចុងក្រោយ), Google Chrome (ការបោះពុម្ពចុងក្រោយ)